Iekšējie normatīvie dokumenti

1. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

2. Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība

3. Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamajiem kavējumu novēršanai

4. Pedagogu profesionāla novērtēšana:
     a) Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība
     b) Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtība
            1.pielikums. Pedagoga mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa
            2.pielikums. Pedagoga darba pašvērtējums
            3.pielikums. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti
            4.pielikums. Pedagoga iesniegums profesionālai novērtēšanai

5. Zelta un sudraba liecību piešķiršanas kārtība

6. Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

7. Materiālās stimulēšanas kārtība

8. Videonovērošanas iekšējā personas datu apstrādes aizsardzības kārtība

9. Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

10. Kārtība par Liepājas Liedaga vidusskolas izglītojamo, pedagogu, atbalsta personāla un vadītāja rīcību konfliktsituācijās un gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība

11. Kārtība darbam ar privātpersonu iesniegumiem 

12. Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Liepājas Liedaga vidusskolā

13. Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai

Ārējie normatīvie dokumenti