/ oktobris 1, 2019

Erasmus+ projektu ietvaros  Liepājas Liedaga 8.klašu skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties divās jauniešu apmaiņas nometnēs:  Polijā – “Osrodek Olimp” viesu mājā (10 skolēni un divi pedagogi) un Dānijā, Nykobing pilsētiņā , jaunaprīkotā “Sophieskolen” skolā (12 skolēni un 2 pedagogi).

 

Jauniešu apmaiņa “Exchanges for all” (“Apmaiņas visiem”) Dānijā.

Nykobing, Dānija

Laikā no 20.-27.septembrim divpadsmit 8.klašu skolēni un 2 skolotāji bija  Dānijā, Nykobing pilsētā, un Erasmus+ projekta ietvaros “Stop climate changes” (Apstādiniet klimata izmaiņas) piedalījās sadarbības programmas realizēšanā. Nepilnas nedēļas laikā skolēni miksētās grupās no Dānijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas darbojās trīs meistarklasēs: deju, cirka vai dramatiskajā. Meistarklašu ideja bija atbilstoša projekta tēmai. Pēc sagatavošanās darba skolēni demonstrēja meistarklašu priekšnesumus skolā un jauniešu mājā “Kulturfabrikken”. Vienā no vakariem katras valsts grupa  (DK, LV, LT, PL) prezentēja savu pilsētu un dzimtenes lepnumu, iepazīstināja projekta dalībniekus ar savas tautas dziesmām, spēlēm vai deju, kā arī ar nacionālajiem ēdieniem.

 

Projekta laikā tika parādīta prezentācija par klimata izmaiņām, ar projicēto elektronisko klimata simulāciju tika atspoguļots, kas varētu notikt, ja cilvēce nemainīs savu attieksmi. Pēc prezentācijas – nelielas atziņas par to, ko mēs varam izdarīt, lai mazinātu gan globālo, gan savu personīgu negatīvu ietekmi uz klimatu. Papildus projekta aktivitātēm bija “Asia” restorāna un botāniskā dārza un zoodārza apmeklēšana. Nobeigumā jaunieši noskatījās  filmu “The day after tomorrow” (“Diena pēc rītdienas”).

 

Jauniešu apmaiņa “Keep in touch” (“Uzturiet sakaru”) Polijā

“Osrodek Olimp” viesu mājā Żelistrzewo ciemā, Polijā.

Tāpat laikā no 20. līdz 27.septembri viena mūsu 8.klašu grupa – 10 skolēni un 2 skolotāji bija “Osrodek Olimp” viesu mājā Żelistrzewo ciemā, Polijā. Miksētās grupās (no LV, DK, PL un LT) skolēni aktīvi darbojās trīs meistarklasēs: dejās, foruma teātrī un mūzikas virzienā. Mūsu grupa veiksmīgi prezentēja valsti ar dziesmu “Debesis iekrita tevī” un pacienāja viesus ar Latvijas gardumiem. Savukārt, arī mūsu skolēni izgaršoja citu valstu virtuves noslēpumus. Saistībā ar projekta tēmu “Stop climate changes” (“Apstādiniet klimata izmaiņas”) skolēniem bija darbs grupās un plastmasas pārstrādes rupnīcas apmeklēšana, kur skolēni iepazinās ar plastmasas nepatīkamo smaržu un to kaitīgumu.

 

Projekta dalībnieki devās ekskursijā uz vēsturisko Polijas pilsētu – Gdaņsku un uzzināja, ka vecākā Gdaņskas māja ir uzbūvēta 1451. gadā.

 

Neskatoties uz to, ka jaunieši ir ļoti aktīvi un enerģiski, ceļā uz mājam skolēni bija patīkami noguruši un gulējā autobusā salda miegā… Cerams, ka jaunu iespaidu apzināšanai pietiks daudz laika.

В рамках проекта Erasmus+ учащимся 8 классов Лиепайской средней школы Лиедага выпала уникальная возможность  участвовать в двух молодёжных лагерях: в Польше в гостевом доме “Osrodek Olimp” (10 учащихся и 2 педагога) и в Дании в городке Nykobing в новой, оборудованной школе “Sophieskolen” (12 учащихся и 2 педагога).

 

Молодёжный обмен “Exchanges for all” (“Обмен для всех”) в Дании

Nykobing, Дания

С 20 по 27 сентября двенадцать учащихся 8 классов и 2 педагога были в Дании, в городе Nykobing, и в рамках проекта Erasmus+ “Stop climate changes” (“Остановите изменения климата”) участвовали в реализации программы сотрудничества. В течение неполной недели смешанные группы их Дании, Латвии, Литвы и Польши занимались в мастерских по трем направлениям: танцы, цирк и драматический кружок. Идея мастерских соответствовала теме проекта. После подготовительной работы учащиеся демонстрировали результаты работы мастерских в школе и в молодежном доме “Kulturfabrikken”. В один из вечеров каждае группа представляла своё государство: свой город и то, чем гордится страна, знакомя участников проекта с песнями своего народа, играми и танцами, а также национальной кухней.

 

Во время проекта была показана презентация с изменениями климата, спроецированная электронной симуляцией, которая отражала, что может произойти, если человечество не изменит своё отношение к данной проблеме. После презентации – небольшие выводы о том, что мы можем сделать, чтобы уменьшить как  глобальное, так и своё личное негативное влияние на климат. В дополнение к мероприятиям проекта участники посетили ресторан “Asia” и ботанический сад и зоопарк. В завершении проекта ученики посмотрели фильма “The day after tomorrow” (“Послезавтра”).

 

Молодёжный обмен “Keep in touch” (“Поддерживайте связь”) в Польше

Гостевой дом “Osrodek Olimp” в cеле Żelistrzewo, Польша.

В то же время с 20 по 27 сентября одна из наших групп 8 класса – 10 учащихся и 2 учителя – побывали в гостевом доме “Osrodek Olimp” в селе Żelistrzewo, Польша. В смешанных группах из LV, DK, PL и LT учащиеся активно принимали участие в трех мастерских: танцы, форумный театра и музыкальное направление. Наша группа представила государство песней “Debesis iekrita tevī” и угостила гостей гостинцами из Латвии. В свою очередь, и наши учащиеся открыли для себя секреты кухни других стран. В рамках проекта “Stop climate changes” (“Остановите изменения климата”) у учащихся была работа в группах и посещение завода по переработке пластмассы, где учащиеся познакомились с вредом, наносимым пластмассой, её неприятный запахом.

 

Участники проекта отправились в экскурсию в исторические польский город Гданьск и узнали, что самый старший дом в Гданьске был построен в 1451 году.

 

Несмотря на то, что молодые люди очень активны и энергичны, на пути домой учащиеся приятно устали и спали в автобусе сладким сном. Надеемся, что для осознания новых впечатлений у учащихся хватит времени.

Share this Post