“Kas es varētu būt?”

3.a klases skolēni devās uz Ventspili, lai ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ekskursijās – nodarbībās “ Kas es varētu būt ? ” iepazītu dažādas profesijas un to darba vidi.


Skolēni apmeklēja Ventspils Jaunrades nama Planetāriju un observatoriju. Nodarbības laikā bērni iepazina astronoma profesiju. Planetārija un observatorijas darba vidi un specifiku. Saprata, ka astronoms ir zinātnieks. Šīs profesijas cilvēkiem ir ļoti labi jāzina dabaszinības. Bet vēl mazie skolēni pārliecinājās, ka stundās apgūtās zināšanas un prasmes reāli ir pielietojamas, strādājot konkrētu darbu kādā profesijā. Skolēnus ieinteresēja astronoma darba rīks – teleskops, kurš ir radīts pirms 400 gadiem. Vēl zēni un meitenes ar interesi vēroja astronoma darba objektus: Visumā esošās zvaigznes un planētas.


Apmeklējot Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, skolēni iepazinās ar muzejā strādājošajiem profesionāļiem – gidu, kasieri, ekspozīcijas vadītāju. Praktiskā nodarbībā bērni iepazina vilciena vadītāja, mehāniķa profesijas, to darba apstākļus un veicamos pienākumus un specifiku. Ar prieku viņi palīdzēja vadīt vilcienu un iepazina mazbānīša “ benzīnu” – ogles.


Skolēni ir ļoti priecīgi par nodarbībām Ventspilī un iepazina atšķirīgu darba specifiku: fizisks – garīgs darbs, darbs telpās – darbs ārā. Bērni ir padomājuši, vai viņiem patīk un vai gribētu strādāt iepazītās profesijās.

Учащиеся 3а отправились в Вентспилс по проекту ESF (Фонд Европейского Союза) № 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (Карьерная поддержка учащихся в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях). В рамках проекта состоялась экскурсия-занятие «Кем бы я мог быть?» Учащиеся ознакомились с разными видами профессий и их особенностями.

 

Учащиеся посетили Планетарий и обсерваторию в молодёжном доме в Вентспилсе. Поняли, что астроном — это учёный. Людям данной профессии необходимо очень хорошо знать естественные науки.Но ещё маленькие учащиеся убедились, что полученные на уроках знания и навыки реально применимы для работы в какой-либо конкретной профессии. Учащихся заинтересовал рабочий инструмент астронома – телескоп, который был создан 400 лет назад. Ещё мальчики и девочки с интересом наблюдали объекты, которые изучает астроном: звёзды и планеты вселенной.

 

Посетив Вентспилский Приморский музей под открытым небом, учащиеся познакомились с работающими там профессионалами – гидом, кассиром, руководителем экспозиций. Во время практического занятия дети ознакомились с профессиями машиниста и механика, их рабочими условиями, выполняемыми обязанностями и рабочей спецификой. Они с удовольствием помогли с управлением поезда и познакомились с «бензином» паровоза – углём.

 

Учащиеся были очень рады занятиям в Вентспилсе. Они ознакомились с разной рабочей спецификой: физическая – умственная работа, работа внутри помещения или работа снаружи. Дети задумались над тем, нравиться ли им профессия и хотели бы они стать таким специалистом.