Projekti

Latvijas mēroga projekti

1. „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

 

2. Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas pašvaldība, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu Liepājas A.Puškina 2.vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001" Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek veikti daudzveidīgi atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.

 

Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142
Plašāka informācija par projektu:
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
http://www.pumpurs.lv/ 
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

• Skolotājas Maijas Bergmanes atziņas par projektu “PuMPuRS”

Konferences fotoreportāža pieejama pēc šīs saites. Konferences dalībniece, Liepājas Liedaga vidusskolas projekta PuMPuRS koordinatore Andra Krasavina.

 

3. Izglītības attīstības centra un British Council projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

 

No 31. janvāra līdz 2. februārim mūsu skolas komanda 8.b klases skolnieces Anastasija Lobza un Nikola Hvostova, vēstures skolotāja Jana Freimane un direktores vietniece izglītības jomā Baiba Bolšteina piedalījās Izglītības attīstības centrs (IAC) un British Council jauniešu integrācijas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” izglītojošā seminārā.

 

Projektā tika aicinātas iesaistīties skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas darbā, ārpusstundu un kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai, īpašu uzmanību veltot plaisas mazināšanai starp skolām, kas īsteno dažādas, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmas.

 

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, papildināt zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcināt piederības sajūtu un izprast izvēļu un iespēju dažādību, tā spēcinot pamatus katra personīgajai nākotnei.

 

Skolas komanda trijās semināra dienās pilnveidoja kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas prasmes, kas nepieciešams sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas, kopienas līmenī.

 

Turpmākajās projekta norisēs gan skolas komanda, gan iesaistītie kopienas locekļi sadarbosies, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes pilsoniskajā līdzdalībā. Projektā kopā iesaistītas 15 skolu komandas no visas Latvijas un 16 IAC partneri - skolotāji.

 

4. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001.

 

No 2017. gada izglītības iestāde ir dalībskola Eiropas Sociālā fonda projektā

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001.

Liepājas Liedaga vidusskola projektā piedalās arī 2019. gadā un nodrošina atbalstu skolēniem – 1.-4.klasēs pedagoga palīga darbu multidisciplinārajā un STEM jomās.

 

 

Starptautiskā mēroga projekti

1. Erasmus+ projekts "Atbalsts Atbalstam!"

2019. gada 17.-21. jūnijā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Natalija Zavaruhina un Inga Dukule ieguva vērtīgu pieredzi darba ēnošanas vizītē Maltā, apmeklējot organizāciju “Hand in Hand Malta”.

Skola izsaka lielu pateicību “Hand in Hand Malta” izcilai skolotājai un mentorei Ms. Eleanor Demanuele. Tā bija lieliska iespēja piedalīties stundās, kur mācās bērni ar uzvedības grūtībām. Darba ēnošanas vizīti organizēja uzņemošais partneris Maltā Paragon Europe. Šī viennozīmīgi ir ikdienas darbam nozīmīga pieredze un bija visu pūļu vērta.

Vairāk informācijas par projektu:

 • Erasmus+ projekta nosaukums: Support for Support!

 • Erasmus+ projekta nr.: 2018-1-LV01-KA101-046775 

 • Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola

 • Projekta partneru organizācijas: Paragon Europe (Malta), E-project consult (Italy, Sicily) un I-DEC Training Centre (Greece). 

 • Projekta ilgums: 01.07.2018. – 30.04.2020. 

 • Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.

 • Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 11 708,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)

 • Mērķauditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas personāls (Liepājas Liedaga vidusskola)

Galvenās projekta aktivitātes. 4 skolas pārstāvji (atbalsta komandas dalībnieki un personāls, kas aktīvi iesaistās atbalsta pasākumu nodrošināšanā, metodoloģisko un izglītības programmu attīstībā, skolēnu izglītošanā un komunikācijā ar viņu vecākiem) uzlabo savu profesionālo kompetenci, mācību kursos apgūstot metodoloģiskās pieejas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, lai gūtu personīgu pieredzi par mācību mobilitātes iespējām un ceļošanu ārvalstīs. 

 

Rezultātā projekta dalībnieki uzlabo profesionālo kompetenci un svešvalodas prasmes, kā arī palielina skolas konkurētspēju, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, iegūstot pieredzi Itālijā un Grieķijā.  Pēc projekta īstenošanas, veidosies ilgtermiņa sadarbība starp iesaistītajām organizācijām, kas ļaus kopīgi veidot un attīstīt citus projektus un aktivitātes. 

 

Šī ir ne tikai jauna pieredze un pašpilnveidošanās process, bet arī iespēja klātienē prezentēt savu valsti un skolu ārzemju kolēģiem. Turklāt tā ir iespēja palielināt Liepājas Liedaga vidusskolas publicitāti reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī. Informācija par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta visu iesaistīto organizāciju mājas lapās un/vai sociālajos tīklos.

 

 

 

 

2. Erasmus+ projekts meistarklases skolotājiem

 • Erasmus+ projekta nosaukums: Meistarklases skolotājiem (MasterClass)
 • Erasmus+ projekta nr.: 2019-1-LV01-KA101-060147 
 • Finansējuma saņēmējs: Liepājas Liedaga vidusskola
 • Projekta partneru organizācijas: Chiara Crisci (INTERMOBEX) no Spānijas, Sistema Practices s.I. (ESMOVIA) no Spānijas un ShipCon Limassol Limited no Kipras.
 • Projekta ilgums: 01.07.2019. – 30.03.2021. 
 • Projekta mēŗķis: Key Action 1 Erasmus programma – skolotāju mobilitāte izglītības un apmācības mērķiem, skolas starptautisko sadarbību attīstība.
 • Projekta finansējums: maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 31 940,00 EUR (Eiropas komisijas finansējums)
 • Mērķauditorija: Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas personāls (Liepājas Liedaga vidusskola)

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzēts organizēt 15 mobilitātes uz 6 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā un Kiprā. Skolas personāls, it īpaši skolas Atbalsta komandas locekļiem un līdz šim aktīvi atbalsta pasākumos iesaistītais personāls, kas piedalās skolēnu audzināšanā, metodikas un programmu izstrādē, kā arī skolēnu un vecāku informēšanā, pilnveidos profesionālo kompetenci izejot apmācību par metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības, kā arī iegūs iespēju personīgi piedalīties Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par mobilitāti. Rezultātā pilnveidojot gan profesionālo, gan svešvalodas komunikācijas kompetenci, un stiprinās skolas internacionalizācijas iespējas.

 

3. Erasmus+ projekti “Exchanges for all” Dānijā un “Keep in touch” Polijā.

Erasmus+ projektu ietvaros  Liepājas Liedaga 8.klašu skolēniem bija unikāla iespēja piedalīties divās jauniešu apmaiņas nometnēs:  Polijā – “Osrodek Olimp” viesu mājā (10 skolēni un divi pedagogi) un Dānijā, Nykobing pilsētiņā , jaunaprīkotā “Sophieskolen” skolā (12 skolēni un 2 pedagogi).

 

Jauniešu apmaiņa “Exchanges for all” (“Apmaiņas visiem”) Dānijā.

Laikā no 20.-27.septembrim divpadsmit 8.klašu skolēni un 2 skolotāji bija  Dānijā, Nykobing pilsētā, un Erasmus+ projekta ietvaros “Stop climate changes” (Apstādiniet klimata izmaiņas) piedalījās sadarbības programmas realizēšanā. Nepilnas nedēļas laikā skolēni miksētās grupās no Dānijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas darbojās trīs meistarklasēs: deju, cirka vai dramatiskajā. Meistarklašu ideja bija atbilstoša projekta tēmai. Pēc sagatavošanās darba skolēni demonstrēja meistarklašu priekšnesumus skolā un jauniešu mājā “Kulturfabrikken”. Vienā no vakariem katras valsts grupa  (DK, LV, LT, PL) prezentēja savu pilsētu un dzimtenes lepnumu, iepazīstināja projekta dalībniekus ar savas tautas dziesmām, spēlēm vai deju, kā arī ar nacionālajiem ēdieniem.

 

Projekta laikā tika parādīta prezentācija par klimata izmaiņām, ar projicēto elektronisko klimata simulāciju tika atspoguļots, kas varētu notikt, ja cilvēce nemainīs savu attieksmi. Pēc prezentācijas - nelielas atziņas par to, ko mēs varam izdarīt, lai mazinātu gan globālo, gan savu personīgu negatīvu ietekmi uz klimatu. Papildus projekta aktivitātēm bija “Asia” restorāna un botāniskā dārza un zoodārza apmeklēšana. Nobeigumā jaunieši noskatījās  filmu “The day after tomorrow” (“Diena pēc rītdienas”).

 

Jauniešu apmaiņa “Keep in touch” (“Uzturiet sakaru”) Polijā

Tāpat laikā no 20. līdz 27.septembri viena mūsu 8.klašu grupa - 10 skolēni un 2 skolotāji bija “Osrodek Olimp” viesu mājā Żelistrzewo ciemā, Polijā. Miksētās grupās (no LV, DK, PL un LT) skolēni aktīvi darbojās trīs meistarklasēs: dejās, foruma teātrī un mūzikas virzienā. Mūsu grupa veiksmīgi prezentēja valsti ar dziesmu “Debesis iekrita tevī” un pacienāja viesus ar Latvijas gardumiem. Savukārt, arī mūsu skolēni izgaršoja citu valstu virtuves noslēpumus. Saistībā ar projekta tēmu “Stop climate changes” (“Apstādiniet klimata izmaiņas”) skolēniem bija darbs grupās un plastmasas pārstrādes rupnīcas apmeklēšana, kur skolēni iepazinās ar plastmasas nepatīkamo smaržu un to kaitīgumu.

 

Projekta dalībnieki devās ekskursijā uz vēsturisko Polijas pilsētu - Gdaņsku un uzzināja, ka vecākā Gdaņskas māja ir uzbūvēta 1451. gadā.

 

Neskatoties uz to, ka jaunieši ir ļoti aktīvi un enerģiski, ceļā uz mājam skolēni bija patīkami noguruši un gulējā autobusā salda miegā... Cerams, ka jaunu iespaidu apzināšanai pietiks daudz laika.